ISO

Polityka jakości ISO

Jesteśmy Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu. Pracujemy z młodzieżą w wieku ponadgimnazjalnym oraz ponadpodstawowym z powiatu jarosławskiego oraz powiatów ościennych.

Naszym nadrzędnym celem jest szkoła nowoczesna i przyjazna, sprzyjająca rozwojowi ucznia, dzięki której osiągnie on sukces na miarę swoich potrzeb, oczekiwań i możliwości oraz będzie przygotowany do podejmowania świadomych wyborów.

Nasze cele będziemy realizować poprzez:

– dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów oraz rynku pracy, co umożliwi uczniom zdobycie atrakcyjnych zawodów oraz pozwoli im na harmonijny rozwój.

– nabywanie wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej z uwzględnieniem osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego, czyli szkoły podstawowej oraz wygaszonego gimnazjum.

– zachęcanie uczniów do aktywności, poprzez angażowanie ich w zajęcia prowadzone w szkole, a także stwarzanie przez nauczycieli sytuacji, które motywują do podejmowania różnych form aktywności.

– kształtowanie postaw oraz respektowanie norm społecznych, poprzez realizację działań wychowawczych i profilaktycznych mających na celu eliminowanie zagrożeń i wzmacnianie zachowań pożądanych.

– wspomaganie rozwoju uczniów, z uwzględnieniem ich sytuacji indywidualnej, poprzez rozpoznanie potrzeb uczniów, indywidualizację procesu edukacji oraz pomoc
w przezwyciężaniu trudności wynikających z sytuacji społecznej ucznia.

– partnerskie traktowanie rodziców, poprzez zachęcanie ich do współdecydowania w sprawach szkoły i uczestniczenie w podejmowanych działaniach.

– współpracę ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju, z uwzględnieniem współpracy z pracodawcami.

– organizację procesów edukacyjnych z uwzględnieniem wniosków oraz analiz wyników egzaminów zewnętrznych.

– zarządzanie szkołą w sposób, który sprzyja jej rozwojowi, poprzez ustalanie i przestrzegania procedur bezpieczeństwa, zapewnienie warunków organizacyjnych, które wspierają realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych oraz opiekuńczych.

Wartości, którymi kierujemy się w pracy to:

  • odpowiedzialność,
  • szacunek,
  • tolerancja,
  • otwartość.

Wyróżnia nas:

  • profesjonalizm,
  • kreatywność,
  • efektywność,
  • atmosfera i zaangażowanie w pracy.

Odpowiadając za rozwój placówki oraz nadzór nad Systemem Zarządzania Jakością, deklaruję wraz z Zespołem Kierowniczym Szkoły zapewnienie niezbędnych zasobów do realizacji wyznaczonych zadań, zobowiązuję się do stworzenia atmosfery zaangażowania i współpracy wszystkich pracowników przy realizacji Polityki Jakości oraz gwarantuję przestrzeganie wymagań normy w celu jakościowego rozwoju szkoły ukierunkowanego na rozpoznanie oraz zaspokojenie potrzeb, oczekiwań i wymagań naszych uczniów, rodziców i nauczycieli.

DYREKTOR ZSTiO

01.01.2021 r.

Pierwszy Certyfikat Systemu Zarzadzania Jakością uzyskaliśmy w 2012 r. Od tego momentu systematycznie potwierdzamy nadany nam Certyfikat ISO.

W dnach 04-05 marca 2021r. odbył się audyt recertyfikujący Systemu Zarządzania Jakością na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2015. Zakres certyfikacji obejmował: kształcenie i edukację dzieci i młodzieży, dostosowanie metod i organizacji nauczania do wieku i możliwości uczniów.
Audyt zewnętrzny po raz kolejny zakończył się sukcesem, tym samym potwierdziliśmy realizację celu, mianowicie budowę szkoły nowoczesnej i przyjaznej, sprzyjającej rozwojowi ucznia. Szkoły, dzięki której osiągnie on sukces na miarę swoich potrzeb, oczekiwań i możliwości będzie przygotowany do podejmowania świadomych wyborów.

Skip to content