Trójwymiarowy Świat Matematyki – regulamin

Konkurs matematyczno – plastyczny – edycja XIII

„Trójwymiarowy Świat Matematyki”

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu

organizuje trzynastą edycję konkursu matematyczno – plastycznego pt.:

„Trójwymiarowy Świat Matematyki – Mój przyjaciel”    

 

Nastąpiła zmiana zasad uczestnictwa w konkursie. Konkurs dotyczy tylko klas 4 – 8.

 

Temat konkursu:

Wykonanie pracy z dowolnego materiału składającej się z przestrzennych figur geometrycznych.

Cele konkursu:

 • Popularyzacja matematyki – zachęcenie uczniów do jej poznawania,
 • Ukazanie, że matematyka to dziedzina nauki, która jednocześnie uczy i bawi,
 • Rozwijanie zainteresowań zagadnieniami matematycznymi,
 • Rozwijanie uzdolnień matematycznych uczniów,
 • Rozbudzenie fantazji i wyobraźni twórczej.

 

Terminarz konkursu:

 • 14 luty 2023 r. (środa) o godz. 14:00 – termin ostatecznego dostarczania prac
 • 01 marzec – ogłoszenie wyników konkursu,
 • 15 marzec – uroczyste wręczenie nagród (termin może ulec zmianie)
 • wyniki będą ogłoszone na stronie szkoły

Adres nadsyłania prac:

 • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
 1. Św. Ducha 1, 37-500 Jarosław.

Z dopiskiem Konkurs matematyczno-plastyczny  „Trójwymiarowy Świat Matematyki”

 • osobiście do pokoju nr 4 (monitoring) lub biblioteki szkolnej – w gł. budynek szkoły, na parterze

 Zasady uczestnictwa:

 1. Do konkursu zapraszamy uczniów szkół podstawowych klas 4 – 8.
 2. Nie przyjmujemy prac zbiorowych.
 3. Uczestnik może wykonać pracę z dowolnego rodzaju materiału.

4.Wszystkie elementy pracy muszą być geometryczną figurą przestrzenną.

Praca powinna składać się z przykładowych elementów:

 • walec,
 • stożek,
 • ostrosłup,
 • sześcian,
 • prostopadłościan,
 • graniastosłup.
 1. Uczniowie mają obowiązek wykorzystać w pracy co najmniej 3 rodzaje figur wymienionych w pkt. 4. Figury muszą zostać wykonane własnoręcznie.
 2. Wielkość pracy nie powinny przekraczać wymiarów: 50cm x 50cm x 50cm.
 3. Organizator prosi o przeprowadzenie pierwszego etapu konkursu w szkole i dostarczeni do siedziby ZSTiO tylko wyróżnionych prac przez jury szkolne,
 4. Organizator prosi, aby szkoły zostały dostarczone, w formie załącznika regulaminowego, dane wszystkich uczniów biorących udział w konkursie (nie tylko tych, których prace zostaną wyróżnione).
 5. Do prac należy dołączyć koniecznie Załącznik. 
 6. Do pracy należy trwale w niewidocznym miejscu przykleić Wizytówkę.
 7. Prace stają się własnością organizatora.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zniszczone, niekompletne lub doręczone po terminie.
 9. Wystawa pokonkursowa odbędzie się w siedzibie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, ul. Św. Ducha 1 w Jarosławiu.

Ocena:

 1. Prace konkursowe zostaną ocenione przez komisję powołaną z ramienia Organizatora.
 2. Decyzja jury konkursu jest ostateczna.
 3. Dla laureatów przewidziane są atrakcyjne nagrody.

4.Wyniki konkursu, termin i forma wręczenia nagród zostaną umieszczone na stronie internetowej Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu www.zstiojar.edu.pl.

 

Kontakt z organizatorem:

Monika Fudali 792 12 44 66

Wszystkim uczestnikom życzymy twórczych pomysłów i sukcesów w konkursie.

Załącznik ( proszę wypełnić czytelnie)

Zgłoszenie udziału w Konkursie matematyczno – plastycznym „Trójwymiarowy Świat Matematyki”

                                                                                      

Imię ucznia
Nazwisko ucznia
Klasa
Pieczątka szkoły
Telefon szkoły (koniecznie)
Imię nauczyciela
Nazwisko nauczyciela
Tel. nauczyciela lub rodzicakoniecznie – ułatwia kontakt
Tytuł pracy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mojego dziecka, przez Organizatora oraz na publiczne – w tym w mediach – wykorzystania pracy i nazwiska Uczestnika konkursu dla potrzeb konkursu i informowania o nim oraz podczas wystawy pokonkursowej.

Podpis rodzica (opiekuna prawnego) dziecka…………………………………………………

—————————————————————————————————————————————————-

Wizytówka Uzupełnij czytelnie, wytnij i przyklej klejem w miejscu niewidocznym  pracy.

Imię ucznia
Nazwisko ucznia
Klasa
Szkoła
Skip to content