Przejdź do treści Przejdź do głównego menu Przejdź do wyszukiwarki

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM

 dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części pisemnej.

1. Część pisemna – 23 sierpnia 2022 r. (wtorek), godz. 9:00

2. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) – nie przeprowadza się części ustnej w terminie poprawkowym.

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego 9 września 2022 r.

Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach 9 września 2022 r.

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach 9 września 2022 r.

 

TERMIN POPRAWKOWY

1. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej, pod warunkiem że:

    a. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ

    b. przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.

 2. Absolwent, o którym mowa w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 12 lipca 2022 r.) składa pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7), zgodnie z deklaracją ostateczną. Absolwent składa oświadczenie do dyrektora tej placówki (szkoły albo OKE), do którego składał deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego.